• ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ ଅଭିନବ |
  • info@freshnesskeeper.com
page_banner

ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍ |

ଆମର ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଦୁନିଆରେ, ଲୋକମାନେ ଉତ୍ପାଦ ଖୋଜନ୍ତି ଯାହା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାମ କରେ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଗ୍ରହ ଉପରେ ଆମର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରେ |ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରିକ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପାତ୍ର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ଆକୃତି ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଜ୍ଞାନର ଆମର ବହୁ-ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ଉପରେ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ |

ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସ୍କିଲ୍ ସେଟ୍ ସହିତ ତୁମର ଡିଜାଇନ୍-ଟୁ-ମେକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କର |

▆ ଶିଳ୍ପ-ଅଗ୍ରଣୀ ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍ |

▆ ଡିଜାଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ |

Research ଡିଜାଇନ୍ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି |

Id ଦ୍ରୁତ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପିଂ |

▆ ଉତ୍ପାଦ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ |

▆ ମାର୍କେଟ-ପ୍ରବେଶ କ strategy ଶଳ |

ଆମେ ବିଶ୍ believe ାସ କରୁ ଏହା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ଅଟେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଲ କାନ ଏବଂ ଏକ ଦୃ strong ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ଦେଖାଇଥାଉ |ସୁନ୍ଦର, ଚତୁର, ଏବଂ ପରୋପକାରୀ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କ୍ଲଟର୍, ସର୍ବନିମ୍ନ ମାର୍କେଟପ୍ଲେସ୍ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି |

ଆମେ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାଳିତ, ଯାହା, ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ technical ଷୟିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ତୁମର ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଗତି କର ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାନ୍ତୁ |

ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ |

ପ୍ରକୃତିର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବଳ ନିୟୋଜନ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଯଥା ମାନବ ଶକ୍ତି, ଅର୍ଥ, ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ (ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ 4 'M's) |

ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅଣ୍ଡର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକୁ ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ:

ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା |

ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଡିଜାଇନ୍ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ଉପରେ ସତେଜ ରକ୍ଷକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ |ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍ ଅନୁଶାସନ, ମାନବ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ଉତ୍ପାଦନର ସହଜତା, ସମାବେଶର ସହଜତା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ସହଜତା, ଉତ୍ପାଦ ନିରାପତ୍ତା, ପରିବେଶ ବନ୍ଧୁତା, ଉପଯୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସ est ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଦିଗଗୁଡିକ ବିବେଚନା କରେ |

ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟୁଲ୍ ନିର୍ମାତା, ସାମଗ୍ରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର କଳା ଆବଶ୍ୟକ |

ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର, ବ technical ଷୟିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଳି ମୁଖ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ, ତଥାପି ଏକ ଭଲ R&D ବିଭାଗ ଏକ ଉତ୍ପାଦର ଅଜ୍ଞାତ ଦିଗରେ ଏକ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ଯୋଗ କରାଯାଇଛି |ଏହା ଆବେଦନ, ସ est ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରାୟତ magic ଯାଦୁ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ |

ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ରହିବାକୁ ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ |

1666333436214

ଡିଜାଇନ୍ ବିକଳ୍ପଗୁଡିକ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରନ୍ତୁ |

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର କ୍ୟାପଚର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଏକାଧିକ ଉତ୍ପାଦନ-ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡିଜାଇନ୍ ବିକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ମୂଲ୍ୟ, ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଟ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ |

ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ |

ତୁମର ଉତ୍ପାଦ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା (ଚାପ ଏବଂ ବିଘ୍ନ ଫଳାଫଳ ବାହାରେ) ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁ understanding ିବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଅନୁକରଣ ବ୍ୟବହାର କର |

ଉତ୍ପାଦ-ଡିଜାଇନ୍-କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବାହ-ଅନୁକରଣ
ଉତ୍ପାଦ-ଡିଜାଇନ୍-ୱାର୍କଫ୍ଲୋ-ଡାଟା |

ବ intellectual ଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ |

ଆପଣଙ୍କର ବ intellectual ଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ତଥ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା ଚକ୍ରକୁ ସରଳ ଏବଂ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତୁ |

ସୁନ୍ଦର, ଚତୁର ଉତ୍ପାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା |

ଆମର କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦାହରଣରୁ ଅନେକ ପ୍ରକୃତ ଲାଭ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା-କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବାହରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି:

ଫୋକସ୍ ଠିକ୍ କରିବା |

Resources ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ଯଥେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର |

ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ

ବ intellectual ଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି

Market ବଜାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା |

A ଏକ ବଜାର ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ |

Appropriate ଉପଯୁକ୍ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନିୟୋଜନ |

Risk ବିପଦ ହ୍ରାସ କରିବା |

Capital ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟବହାର |

Human ମାନବ ପୁଞ୍ଜି ହରାଇବା |

Design ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଭାବନ